VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA

KASINOVÉ AKCE

Níže naleznete všeobecné podmínky a pravidla („Pravidla“) platná pro všechny nabídky, výherní akce a soutěže (dohromady nazývané „Akce“), které jsou inzerovány, nebo jsou přístupné prostřednictvím naší sítě („Síť“) a/nebo přes software GUI („Klient”). Každou Akci organizuje TSG Interactive Plc („my“/„nám“/„náš“/„naše společnost“), která vlastní a provozuje Síť. Je-li použit pojem “Skupina” a umožňuje-li to kontext, myslí se jím TSG Interactive Plc společně s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi TSG Interactive Plc, a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností, dále společnosti spojené se skupinou společností známých jako „Rational Group“.

Pro účast v kterékoliv Akci se tímto způsobem každý účastník ("Účastník”/"vy”) zavazuje bezpodmínečně dodržovat následující (podle toho, co je použitelné): (i) tato Pravidla, (ii) licenční smlouvu pro koncové uživatele zahrnující použití Sítě ("EULA”), (iii) pravidla turnajů, jimiž se řídí účast v libovolném turnaji na Síti ("Pravidla turnajů”), a (iv) jakákoliv zvláštní pravidla a podmínky vztahující se ke konkrétní Akci, které mohou být zobrazeny na Síti ("Speciální pravidla”).

1. Způsobilost

1.1 K účasti v jakékoliv Akci se musíte nacházet v oblasti, kde je povoleno provozovat kasino, a musíte být starší 18 (osmnáct) let, nebo splňovat hranici právní plnoletosti podle jurisdikce, v níž žijete (vždy vyšší z obou). Kdykoliv můžete být námi (nebo námi určenou třetí stranou) požádáni o prokázání věku a/nebo totožnosti a musíte být na požádání schopni předložit platný cestovní pas nebo jiný státem vydaný platný doklad totožnosti s fotografií, který uspokojivým způsobem prokáže náš tým bezpečnosti váš věk a/nebo totožnost. Pokud nejste schopni předložit nám žádný takový dokument(y) jako uspokojivý důkaz, budete automaticky vyloučeni z Akce a mohou vám být odebrána práva, výhry nebo prostředky, které jste v ní získali, a to bez jakéhokoliv odškodnění.

1.2 Každý Účastník Akce musí být stejnou osobou, jejíž jméno nese Hráčský účet („Účet Stars“) registrovaný do Akce na naší Síti (za předpokladu, že účet Stars je nutný v souladu se Speciálními podmínkami). Účastí v Akci nám potvrzujete, že vaše jméno, adresa a osobní údaje registrované a uvedené u vašeho účtu Stars, jsou správné a aktuální. Pokud nejste schopni předložit platný důkaz o svém jméně, adrese nebo jiných osobních údajích k naší spokojenosti, budete vyloučeni nebo diskvalifikováni z Akce. 

1.3 Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců Skupiny a osoby, které mají nějaké spojení nebo vztah ke Skupině, se Akce nesmí účastnit. Pro tyto účely se pod pojmem „příbuzní“ kromě jiného rozumí manžel(ka), partner(ka), rodiče, sestřenice/bratranec, děti a sourozenci. Pojem „známí“ zahrnuje kromě jiného i spolubydlící nebo spolunájemníky zaměstnanců.

1.4 Pokud mají osoby v určité soudní pravomoci zakázáno účastnit se jakékoliv Akce nebo pokud Akce platí jen pro určitou soudní pravomoc, bude tato informace upřesněna ve Speciálních pravidlech.

2. Chování Účastníků

2.1 Smíte u nás mít pouze jeden účet Stars, a k účasti v Akci musíte použít tento účet Stars. Dále nesmíte umožnit jiné osobě účastnit se této Akce prostřednictvím vašeho účtu Stars.

2.2 Pokud se dozvíme o nějakém podvodu, lsti, zneužití nebo vašich podobných aktivit v Akci, nebo pokud porušíte tato Pravidla, EULA či Pravidla turnajů, vyhrazujeme si absolutní právo vás automaticky diskvalifikovat nebo považovat vaši účast za neplatnou. Jestliže se podvod, klam, zneužití nebo podobné aktivity odhalí až po převzetí ceny, jste povinni nám ji po vyrozumění z naší strany neprodleně vrátit (nebo poskytnout odpovídající náhradu).

2.3 Během konání jakékoliv Akce bude ze strany našeho týmu a/nebo jeho zástupců vyžadováno přísné dodržování pravidel chování všech Účastníků. Vyhrazujeme si právo podniknout všechny nezbytné kroky proti každému Účastníkovi, který poruší tato Pravidla, EULA, Pravidla turnajů nebo Speciální podmínky a/nebo se bude chovat podvodně či nečestně v souvislosti s Akcí, a tyto kroky mohou kromě jiného zahrnovat diskvalifikaci nebo pozastavení či vyloučení z účasti v Akci a/nebo v Klientovi, či zabavení Výhry nebo Dárku (jak je definován v odstavci 3 níže), které by takovému Účastníkovi normálně připadly a/nebo mu byly uděleny. Rozhodnutí o tom, jaké aktivity a chování představují porušení Pravidel Akce nebo co se považuje za podvodné či nečestné chování Účastníka během konání Akce, je závislé jen na našem vlastním uvážení.

3. Výhry/Dárky

3.1 Na Síti zveřejníme trvání, stejně jako konečné datum pro vstup do Akce a limit pro počet vstupů, které přijmeme před uzavřením Akce. Tato informace bude k dispozici společně s každou výhrou („Výhra“) nebo nabízenou odměnou („Dárek“), ale nebude uvedena přímo v těchto Pravidlech.

3.2 Aby nebylo pochyb, nabízené výhry nebo odměny a/nebo veškeré další zboží, které bude uděleno v rámci této Akce, jsou nepřevoditelné a nesmí být předány, postoupeny, převedeny, prodány nebo směněny s další osobou (osobami).

3.3 Vyhrazujeme si právo poskytnout za jakoukoliv Výhru nebo Dárek peněžitou náhradu. Pokud se nedohodneme jinak, nebudete mít právo požadovat vyplacení peněžité náhrady. Peněžitá hodnota každé Výhry nebo Dárku (do té míry, že souhlasíme s tím, aby taková peněžitá náhrada byla k dispozici v určité Akci) bude upřesněna ve Speciálních podmínkách.

3.4 Vítězové Výher/Dárků budou informováni během 30 (třicet) dní od vítězství telefonicky, e-mailem nebo jinou formou komunikace, která může být pro každou Akci určena ve Speciálních podmínkách. Je zodpovědností každého Účastníka, aby si zkontroloval, že kontaktní údaje a e-mailová adresa uvedená u jeho účtu Stars jsou aktuální a správné. Výhru/Dárek neodešleme, dokud nebudete informováni o svých výhrách. Výhry/Dárky budou připsány výhradně k vašemu účtu Stars nebo zaslány na adresu spojenou s vaším účtem Stars (podle situace).

3.5 Výhry/Dárky musí být vyžádány během 30 (třicet) dní od chvíle, kdy jste byli vyrozuměni o svých výhrách, nebo pokud není uvedeno jinak. Pokud se o Výhru/Dárek nepřihlásíte v daném čase, vaše Výhra/Dárek propadne. Propadlé výhry mohou být znovu vylosovány a nabídnuty jinému Účastníkovi nebo nabídnuty v jiné Akci.

3.6 Po oznámení, že jste získali Výhru nebo máte nárok na Dárek, vám Výhru/Dárek odešleme nebo zpřístupníme nejpozději 90 (devadesát) dní po skončení Akce. Berte však na vědomí, že některá část Výhry/Dárku může mít vztah k události s datem konání v budoucnu, a takovou Výhru/Dárek nemůžete využít před tímto datem. 

3.7 Výhry/Dárky závisí na dostupnosti. V případě nedostupnosti si vyhrazujeme právo poskytnout náhradní Výhru nebo Dárek s podobnou hodnotou a parametry.

3.8 Abyste mohli získat a/nebo používat určitou Výhru či Dárek, mohou být uplatněny další podmínky a pravidla stanovená dodavatelem Výhry či Dárku („Pravidla třetí strany”). Neponeseme žádnou zodpovědnost, pokud nebudete splňovat tato Pravidla třetí strany. Kromě toho můžete mít povinnost podepsat samostatnou závaznou smlouvu s námi týkající se podmínek pro udělení odměny a/nebo užívání jakékoliv části Výhry a/nebo Dárku. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek propadnutí Výhry/Dárku.

3.9. Bez předem stanoveného písemného souhlasu z naší strany nemají vítězové nárok ani oprávnění nás jakýmkoliv způsobem zavázat ke smlouvě, výdajům či nákladům, ať vynaloženým nebo vzniklým.

3.10 Žádnou odměnu neudělíme žádnému Účastníkovi, který:

3.10.1 nebude z jakýchkoliv důvodů právně způsobilý k přijetí a/nebo užívání Výhry/Dárku, nebo v případě, kdy by poskytnutí Výhry/Dárku tomuto Účastníkovi bylo nezákonné; nebo

3.10.2 se odhlásil nebo vyloučil na vlastní žádost z hraní, zapojil se do přijímání komunikace o našich produktech nebo službách nebo kdy taková Výhra nebo Dárek může být vyhrána při používání našich produktů nebo služeb.

3.11 Každý Účastník s nárokem na Výhru/Dárek v jakékoliv Akci je sám zodpovědný za všechna cla, daně nebo poplatky, které mohou být v souladu s příslušnými zákony splatné odpovídajícím orgánům, ať už ve formě srážkové daně z výplaty Výhry/Dárku nebo daně za přijetí Výhry/Dárku. Budeme-li muset z Výhry/Dárku odečíst srážkovou daň, pak suma, kterou obdržíte, může být nižší, něž jakou jsme inzerovali. 

4. Zdraví a bezpečnost

4.1 V souvislosti s vaší účastí v Akci máte povinnost dodržovat všechny zásady týkající se bezpečnosti a zdraví a/nebo instrukce, které můžeme vydat nebo ty, kterých byste si měli být vědomi, a dodržovat s nimi související příslušné právní a regulační požadavky. Jejich porušení může mít za následek vaší diskvalifikaci z Akce.

4.2 Máte povinnost podniknout všechny přiměřené kroky, abyste zajistili své zdraví a bezpečnost při účasti v událostech nebo při aktivitách spojených s Akcí či Výhrou/Dárkem. Jakékoliv vaše chování, jednání nebo postoje, u kterých se budeme domnívat, že představují jakékoliv zdravotní nebo bezpečnostní riziko (kromě jiného urážlivé chování, ať fyzické nebo psychické), povedou k vaší okamžité diskvalifikaci.

4.3 Máte povinnost podniknout všechny přiměřené kroky, abyste zajistili svoji bezpečnost a obecnou vhodnost k účasti v Akci. Současně berete na vědomí, že účast v Akci podstupujete na své vlastní riziko.

4.4 Jakmile se o nich dozvíte, musíte nám neprodleně oznámit jakékoliv zdravotní nebo jiné potíže, které mohou mít za následek vaši nemožnost zúčastnit se Akce. Vyhrazujeme si právo zamítnout vaši účast v Akci nebo udělení Výhry/Dárku (podle toho, co je použitelné) bez jakéhokoli závazku či kompenzace, pokud se domníváme, že můžete sebe či ostatní vystavit riziku nemoci nebo zranění, nebo z důvodu zrušení, přerušení či zkrácení Akce.

5. Vlastnická práva

5.1 Tento odstavec 5 platí pouze v případě, kdy je po vás v rámci Akce vyžadováno předložení obsahu k našemu posouzení jako součást metody vstupu do takové Akce. To kromě jiného zahrnuje krátké příběhy, články, blogy, audio-vizuální nahrávky, statické a klasické fotografie (hromadně nazývané „Obsah”).

5.2 Tímto se zaručujete a zavazujete, že jste vlastníkem všech materiálů a částí obsažených v Obsahu, který jste předložili a/nebo máte oprávnění a písemné svolení k použití a využití Obsahu v rámci této Akce a zajistili jste si všechna potřebná povolení, oprávnění a souhlasy týkající se všech osob nebo materiálů, které se objevují ve vašem Obsahu. Dále potvrzujete, že předložením Obsahu nám udělujete bezpodmínečné, nezvratné, ne-exkluzivní, bez nároku na honorář, plně přenosné právo na užívání po celém světě a trvale, právo publikovat nebo převést či udělit právo třetí straně k používání, publikování nebo převedení Obsahu v libovolném formátu a na jakékoliv platformě, buď nyní známé nebo která bude teprve objevena bez nároku na odškodnění vůči vám nebo jiné třetí straně, která je jakýmkoliv způsobem zobrazena v Obsahu.

5.3 Zaručujete, že se ve vašem Obsahu neobjeví nikdo mladší 18 (osmnáct) let, že Obsah nebude rasistický, obscénní, hanlivý, povahou urážlivý, obtěžující, pomlouvačný, klamný, podvodný nebo narušující něčí soukromí, útočný, křivě obviňující nějakou osobu nebo nebude obsahovat či tolerovat cokoli nelegálního či nezákonného. Zaručujete, že materiál předložený ve videu neporušuje žádný patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiné duševní či vlastnické či soukromé právo některé strany či jednotlivce. Souhlasíte, že do svého Obsahu nezahrnete nebo v něm neznázorníte nic, co: (i) může zranit nebo ublížit někomu jinému, (ii) diskriminuje, obtěžuje, ponižuje nebo zastrašuje jednotlivce či skupinu jednotlivců na základě jakéhokoliv dělení, kromě jiného náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, barvy pleti, víry, národní příslušnosti, původu, občanství, věku, rodinného stavu, vojenského stavu nebo postižení, (iii) by vzbuzovalo nebo jinak podněcovalo kriminální chování nebo dávalo vzniknout občanskoprávní zodpovědnosti, nebo (iv) je určeno ke komerčním účelům, kromě jiného předložení materiálů žádajících o finanční prostředky nebo co by sloužilo k propagaci, reklamě či žádosti o prodej zboží nebo služeb.

5.4 Berete na vědomí, že pokud nám zašlete svůj Obsah, děláte tak na základě svého vlastního rozhodnutí a na vlastní riziko, a že jste výhradně a plně zodpovědní za všechny části obsažené ve vašem Obsahu. Berete na vědomí, že nemáme žádnou povinnost předem promítat, sledovat, kontrolovat nebo upravovat vámi předložený Obsah ve vztahu k Akci.

5.5 Po předložení vašeho Obsahu potvrzujete, že my nebo námi pověřená třetí strana si vyhrazuje právo nezveřejnit, zrušit, sestříhat, ořezat nebo upravit váš Obsah na základě našeho vlastního rozhodnutí (a vy nám povolujete vykonat vše, co považujeme za nutné), a my nemáme žádnou povinnost použít, nahrát, vysílat a/nebo pustit váš Obsah na naší Síti nebo v jiných médiích.

6. Vymezení odpovědnosti

6.1 Účastí v jakékoliv Akci souhlasíte se zproštěním, zrušením a krytím naší společnosti, jejich zákonných zástupců, jejich poboček, spolupracujících organizací, zastupujících organizací a příslušných pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců naší společnosti od všech poplatků, výdajů za škody, nároků plynoucích ze ztrát, žalob a soudních řízení vedených s vámi (nebo jinou třetí stranou vašim jménem) („Nároky“), které by byly výsledkem vaší účasti v Akci a/nebo jste je utrpěli v souvislosti s přijetím kterékoli z Výher/Dárku. PokerStars plně vylučuje jakékoliv své závazky ve vztahu k těmto Nárokům (jiné než platby výdajů a nákladů výslovně poskytnutých jako součást Výhry (pokud takové existují) v této Akci). Toto vyloučení nezahrnuje jakoukoli zodpovědnost ze naší strany vůči vám za: (i) opomenutí, (ii) smrt nebo osobní zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, (iii) záměrné zkreslení údajů, nebo (iv) odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušného práva.

6.2 V souladu s odstavcem 6.1 výše berete na vědomí a souhlasíte, že v největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy, bez ohledu na formu akce, ať už na základě smlouvy, přečinu nebo jiného důvodu, neponeseme my, naše Skupina nebo naši partneři, kromě jiného její jednatelé, ředitelé, zaměstnanci, nástupci a zmocněnci, vůči vám ani žádné jiné straně jakoukoliv zodpovědnost za: (i) jakékoliv nepřímé, zvláštní, exemplární, trestné, náhodné, následné (kromě jiného škody způsobené v důsledku přerušení podnikání, ztráty podnikání a dalších zisků, ztráty programů, záznamů, informací či dat nebo nákladů spojených s náhradou zařízení) škody, nebo jiné škody vzniklé v souvislostí s vaší účastí v jakékoliv Akci (či nemožnosti se zúčastnit), a to dokonce i v případech, kdy jsme byli předem informováni o možnosti vzniku takovýchto škod, nebo (ii) jakékoliv nároky, které lze připsat chybám, opomenutí nebo jiným nepřesnostem v této Akci.

6.3 Nebudeme zodpovědní za nedodržení vašich závazků týkajících se Akce nebo Výhry/Dárku v případě, že je nemůžeme dodržet v důsledku událostí mimo naši kontrolu, a přestože se můžeme pokusit poskytnout alternativní náhradu Výhry/Dárku, nebudeme povinni ji v těchto případech Účastníkovi kompenzovat, pokud tak vzhledem k okolnostem neučiníme.

6.4 Tímto způsobem souhlasíte s poskytnutím náhrady naší společnosti, jejím zákonným zástupcům, pobočkám, spolupracujícím organizacím, zastupujícím organizacím a úředním osobám, ředitelům, zaměstnancům naší Skupiny za všechny náklady, ztráty, škody, výdaje a závazky (včetně ztráty dobrého jména a poplatků za profesionální poradce), které utrpíme v důsledku vašeho porušení vašich povinností, zastoupení, záruk a/nebo závazků zde uvedených či v souvislosti s vaším nedodržením jakýchkoli pokynů daných naším týmem nebo ve vztahu k čemukoliv, co se může dotýkat vaší účasti v Akci.

7. Různé

7.1 V případě sporu nebo nesouhlasu ohledně některé z částí této Akce, kromě jiného všech záležitostí týkajících se udělování Výher/Dárků, nároku Účastníka na účast v Akci, chování Účastníka, těchto Pravidel, EULA, Pravidel turnajů nebo Speciálních pravidel, je konečné rozhodnutí výhradně na nás a jakékoliv naše rozhodnutí je konečné, závazné a nebude předmětem kontroly nebo odvolání ze strany vaší nebo jakékoliv třetí strany.

7.2 Pokud tato Pravidla stanoví, že k určení vítěze na základě subjektivní analýzy a výkladu bude nutná porota, zařadíme do ní jednoho nezávislého člena.

7.3 V případě, že vyhrajete jakoukoliv Akci na naší Síti, vyjadřujete tímto svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů (mimo jiné vašeho jména, ID účtu Stars a také země původu), které vás označí vítězem, v souladu se všemi požadavky a platnými právními předpisy. Upozorňujeme, že pokud budeme chtít, abyste se zúčastnili nějaké veřejné nebo marketingové kampaně související s vaší účastí v některé z takovýchto Akcí, vyžádáme si předem váš písemný souhlas.

7.4 Tato Pravidla, EULA, Pravidla turnajů a jakákoliv platná Speciální pravidla představují kompletní smlouvu mezi vámi a námi vztahující se ke každé Akci, které se účastníte, a ruší všechna předešlá prohlášení, smlouvy, ujednání či vzájemné dohody (ať už ústní nebo písemné) mezi námi a vámi. S výjimkou zde výslovně uvedených jsou zcela vyloučeny všechny podmínky, záruky, prohlášení a pravidla (ať už vyjádřené nebo odvozené ze zákona). Částečná nebo celková neplatnost, protiprávnost nebo nevymahatelnost těchto Pravidel neovlivňuje nebo neoslabuje přetrvávající platnost zbývajících částí Pravidel.

7.5 Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit Pravidla, EULA, Pravidla turnajů nebo Speciální pravidla podle svého výhradního uvážení, včetně možnosti zrušit, upravit nebo pozastavit Akci, pokud podle našeho výhradního uvážení věříme, že v Akci není možné dodržet uvedené podmínky. Jakékoliv změny týkající se jakékoliv Akce musí být uvedeny na Síti a vaše pokračující účast v takové Akci bude chápána jako přijetí těchto změn, úprav a variant.

7.6 Tato Pravidla a jakékoliv záležitosti s nimi spojené se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že s přihlédnutím k níže uvedenému má Obvodní soud pro Prahu 1 v České republice výhradní soudní pravomoc v souvislosti s jakýmkoli nárokem, sporem, nebo neshodou týkající se této Smlouvy a jakoukoliv záležitostí z toho vyplývající, a neodvolatelně se zříkáte jakéhokoliv práva na protesty a námitky u těchto soudů, že žaloba byla podána nevhodnému tribunálu, nebo že tyto soudy nemají pravomoc. Nic v tomto ujednání nemůže omezit naše právo na zahájení sporu proti vám u jakéhokoli jiného soudu v kompetentní soudní příslušnosti, stejně jako zahájení sporu v jedné či více soudních příslušnostech nebrání přenesení sporu do jiných soudních příslušností, ať souběžně či jinak, v rozsahu, jak to umožňují zákony té příslušné soudní příslušnosti. 

Pokud máte nějaké otázky k jakékoliv akci, kontaktujte prosím Zákaznickou podporu.

Aktualizováno v prosinci 2018.

Aplikace PokerStars Casino

PokerStars Casino App

Hrajte hry v PokerStars Casino, ať už jste kdekoliv, a to díky naší aplikaci dostupné pro iOS i Android.

Zákaznická podpora

Support

Tým zákaznické podpory herny PokerStars je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby zodpověděl dotazy, které jste nenašli v sekci Často kladené dotazy.

Hraní o reálné peníze

Chip Stack

Uskutečněte svůj první vklad reálných peněz a začněte hrát na PokerStars. Vklady jsou rychlé a bezpečné.