Ochrana soukromí PokerStars, PokerStars Casino a BetStars

Pro PokerStars, BetStars a PokerStars Casino, které jsou známkami vlastněnými a ovládanými skupinou společností známých jako „The Stars Group“, majitele a provozovatele webových stránek umístěných na adresách www.pokerstars.cz, onlinecasino.pokerstars.cz a www.betstars.cz („Stránky“), je vaše soukromí velice důležité.

Je-li použit pojem „Skupina“ a umožňuje-li to kontext, myslí se jím REEL Spain PLC společně s dceřinými společnostmi a holdingovými společnostmi REEL Spain PLC, a dceřinými společnostmi těchto holdingových společností, dále společnosti spojené se skupinou společností známých jako „The Stars Group“ (dále společně označované jako „REEL Spain“, „Skupina“, „my“ nebo „nás“).

Zavazujeme se udržovat v utajení osobní údaje, které o vás shromáždíme, chránit je s využitím nejlepší softwarové a hardwarové architektury, technik, metod a procedur, s cílem umožnit vám používání řady produktů dostupných na našich Stránkách s vědomím, že vaše soukromí je v bezpečí. Při zpracovávání vašich osobních informací budeme jednat v souladu se Zákonem o ochraně osobních informací Ostrova Man (Data Protection Act 2002). Odkazy k definování pojmů v této Ochraně soukromí, pokud nejsou stanovené níže, budou odpovídat pojmům definovaným v Licenční smlouvě pro koncové uživatele.

1. Souhlas s Ochranou soukromí

 1. Využíváním Služby vyjadřujete (jako „Uživatel“ nebo „vy“) souhlas s pravidly Ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo změnit tuto Ochranu soukromí. Takové změny vstoupí v platnost okamžitě, jakmile budou zveřejněny na Stránce. Vaše pokračující využívání Služby představuje váš souhlas s Ochranou soukromí a těmito změnami uvedenými dále. Naše Licenční smlouva pro koncové uživatele má přednost před všemi ustanoveními těchto pravidel Ochrany soukromí. Pokud zde není stanoveno jinak, zvýrazněné termíny mají mít stejný význam jako v naší Licenční smlouvě pro koncové uživatele. Účelem této Ochrany soukromí je vaše pochopení způsobu, jakým sbíráme, uchováváme, používáme a zabezpečujeme vaše osobní údaje, a současně chceme předložit vaše práva ve vztahu k těmto informacím.

2. Jaké informace shromažďujeme a za jakým účelem

 1. V rámci procesu založení účtu Stars Uživatelem na našich Stránkách a umožnění přístupu k našim Službám vás požádáme mimo jiné o poskytnutí určitých osobních údajů, včetně vašeho jména, data narození, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a hesla, stejně jako potvrzení, že jste starší 18 let nebo dosahujete minimálního věku nutného k využívání naší Stránky podle zákonů, které se na vás vztahují a požadují vyšší věk než 18. Pokud chcete mít přístup a používat náš software a/nebo naše Služby prostřednictvím některé z našich webových stránek, musíte v souladu s požadavky regulačních orgánů souhlasit a umožnit nám (nebo třetím stranám jednajícím naším jménem): (i) využívat pro služby založené na poloze určení vaší geografické polohy z vašeho osobního počítače nebo Zařízení (jak je definováno v sekci 9 níže) (což může zahrnovat mimo jiné vaši IP adresu, spojení Wi-Fi a data cookies); a (ii) strpět sbírání, uchovávání, zpracování, získávání a přenos vašich osobních údajů (které budou mimo jiné zahrnovat data o vaší poloze) a/nebo taková další data nebo informace, které mohou být získány z vašeho Zařízení/počítače, abychom vám umožnili využívání Služby/softwaru, stejně jako splnění účelů uvedených v této Ochraně soukromí. Pokud si nepřejete, aby se na vás toto ustanovení vztahovalo, nebo nám nechcete poskytnout výše popsaný souhlas, nesmíte používat náš software a/nebo Služby. Za účelem poskytování Služeb pro vás můžeme některé nebo všechny vaše osobní údaje také využívat k ověření vašich údajů od nebo s třetími stranami, včetně finančních institucí, agentur ověřování totožnosti a úvěrových společností. Navíc pokud používáte Službu, ukládáme si určité osobní informace, včetně vaší aktivity na Stránce a informací uložených na Zařízeních nebo systémech, které používáte, nebo z nich odvozených, za účelem zdokonalování vám poskytovaných služeb a také abychom zajistili, že nepoužíváte zakázaný software nebo nástroje třetích stran. My, naše partnerské weby a třetí strany poskytující služby v našem zájmu, budou využívat vaše osobní informace pro následující účely:

  • k potvrzení finančních transakcí;
  • poskytování Služeb pro vás;
  • pro účely identifikace, ověření a kontroly;
  • pro statistickou analýzu a průzkum;
  • k výzkumu a vývoji;
  • pro marketing, průzkum trhu a profilování zákazníků;
  • k analýze dat;
  • ke kontrole dodržování licence a požadavků regulátora;
  • k analýze vašeho kreditního rizika a rizika podvodu;
  • k boji proti bezpečnostním rizikům; a
  • k potvrzení vaší geografické polohy.

  Vaše osobní informace můžeme poskytnout:

  • pokud je to vyžadováno zákonem nebo regulačním úřadem;
  • pokud v dobré víře věříme, že je to nezbytné:
   • abychom jednali v souladu se zákonem nebo abychom vyhověli zákonu v případě řízení proti nám;
   • k ochraně a obraně našich práv nebo majetku;
   • abychom vyhověli regulačnímu úřadu nebo poskytovateli licence či jinému úřadu;
   • abychom třetím stranám, které nám poskytují služby, umožnili vypořádávat nebo provádět platby v souvislosti se sázkami Uživatele;
   • abychom námi pověřeným organizátorům plateb nebo výběrčím pohledávek umožnili vyřizovat či vybírat platby mezi námi a Uživateli;
   • abychom napomohli třetím stranám, které nám nebo naším jménem poskytují služby;
   • za účely jakékoli třetí strany, která koupí nás nebo naše podnikání či jakoukoli část našeho podnikání;
   • abychom napomohli registru dlužníků v situacích popsaných níže v sekci 2;
  • s vaším souhlasem;
  • pro potřeby nápravy neštěstí; nebo
  • v případech stanovených v sekcích 5 a 6 níže.

  Občas vám můžeme zasílat informace o nadcházejících událostech, zprávy o našich produktech, odkazy na akce a jiná reklamní sdělení ohledně služeb, které nabízíme (včetně obecných služeb zákaznické podpory). Pokud si nadále nepřejete dostávat taková reklamní oznámení, můžete se z jejich přijímání odhlásit podle pokynů uvedených v takových zprávách.

  Pokud neuhradíte vrácené, zamítnuté nebo zrušené vklady, můžeme, kde to umožní zákon, předat údaje o vašem účtu a informace o tom, jak ho spravujete, registrům dlužníků nebo obdobným organizacím ve vaší jurisdikci („Registr“). Upozorňujeme, že v registru mohou být uvedeny vaše dluhy pod vaším jménem a další osobní údaje, a tyto informace mohou být předány jiným organizacím. Takové záznamy v registru zůstanou po dobu 6 (šesti) let nebo po jinou určenou dobu od data vrácení, zrušení nebo zamítnutí platby. Rejstřík tuto informaci využije k prevenci trestných činů, podvodů, praní špinavých peněz, ověřování totožnosti, pokud vy, váš partner nebo členové vaší domácnosti nebo vaši obchodní nebo finanční partneři budou žádat o další kreditní prostředky vaším jménem nebo pomocí vašich údajů; monitorování operací na vašich účtech, rozhodnutí o financích nebo dalších prostředcích, sledování vašeho pobytu, obnovení vašich dluhů, statistické analýze a testování systému.

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat my, naši partneři, zástupci a třetí strany, které nám poskytují služby, v soudních pravomocích mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě budeme při předávání takových osobních údajů postupovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních informací z roku 2001 podle práv Malty (Data Protection Act 2001).

  Vaše jméno použijeme v publikačních materiálech pouze s vaším souhlasem.

  Jméno, pod kterým se u nás zaregistrujete při zakládání účtu Stars, musí být vaše vlastní jméno. Navíc je velmi důležité uvést platné a aktuální informace v registračním formuláři k účtu Stars, jelikož budou využívány k ověřování finančních transakcí a dalším dříve zmíněným účelům. Máte povinnost oznámit nám všechny změny související s vašimi osobními informacemi.

  Uživatelé mohou změnit údaje o svém účtu zvolením odpovídající možnosti u účtu ve staženém softwaru.

3. Zpracování vkladů a výběrů

 1. Během provádění vkladu musí Uživatelé poskytnout informaci o metodě vkladu (například: číslo kreditní karty a další údaje ke kreditní kartě). Tato informace může být ve spojení s vašimi dalšími osobními údaji využita k vypořádání finančních transakcí, které máte vůči REEL Spain. Máte povinnost oznámit nám všechny změny související s vašimi osobními údaji a aktualizovat je na svém účtu Stars.

4. Důvěrnost

 1. REEL Spain vynakládá značné úsilí k ochraně totožnosti, zájmů a dalších informací, které získala o jednotlivých Uživatelích, a vědomě neposkytne přístup k těmto informacím nikomu mimo Skupinu, s výjimkou Uživatele nebo tak, jak bylo popsáno v této Ochraně soukromí. Provedli jsme značnou investici do našeho serveru, databáze záloh, firewallu a šifrovacích technologií k ochraně informací, které jsme shromáždili. Tyto technologie byly zapojeny jako součást jedinečné bezpečnostní architektury.

  I vy byste měli přispět k ochraně svých údajů. Vaše Přihlašovací údaje (jak jsou definovány v naší Licenční smlouva pro koncové uživatele) jsou tajné, a vy se zavazujete uchovávat své Přihlašovací údaje v tajnosti za všech okolností a chránit jejich bezpečnost a utajení.

  Berte na vědomí, že pokud využíváte naší službu Home Games, bude vaše Stars ID k Uživatelskému účtu sloužit k vaší identifikaci Správcem nebo Členem klubu, a bude zobrazeno Správci klubu a Členům klubu v lobby Home Games, lobby klubu a (pokud Správce klubu odsouhlasí zahrnutí do seznamů) ve veřejných seznamech Klubů. Z tohoto důvodu budou lidé, kteří vás znají z Home Games a/nebo vašeho Klubu, znát vaše Stars ID. Pokud s tím nesouhlasíte, nemůžete se účastnit Home Games.

5. Omezení důvěrnosti

 1. Právně vyžadované odtajnění informací: Vzhledem k zákonnému, regulačnímu a bezpečnostnímu prostředí, v němž pracujeme, můžeme být v některých případech požádáni o odkrytí osobních údajů našich Uživatelů, a současně nám nemusí být povoleno vás o tom informovat. Budeme v rozumné míře usilovat o omezení tohoto odtajnění na následující případy:

  1. kde se v dobré víře domníváme, že je to nutné kvůli předvolání, zatykači nebo jiným právním procesům; nebo
  2. kde to je důvodně nutné kvůli zjištění totožnosti, kontaktování či zákonnému postupu proti osobám či entitám na ochranu nebo vynucení našich práv; nebo
  3. bude-li to nutné, aby se zabránilo zmanipulování utkání nebo kurzu na našich stránkách BetStars nebo k identifikování neobvyklého sázkového chování v rámci systému včasného varování, můžeme informace o takovém sázkovém chování nebo údaje podezřelé osoby předat sportovním a regulačním úřadům nebo jakýmkoliv organizacím třetích stran, kterých jsme členem, zabývajících se vyšetřováním takových přestupků.

  Dále můžeme, a vy nás k tomu opravňujete, odtajnit vaše Uživatelské Stars ID, jméno, věk, poštovní adresu, město, stát, PSČ, zemi, telefonní číslo, e-mail a informace o poloze a podrobnosti o finančních nástrojích použitých k vkladu a výběru zástupcům třetích stran nebo oficiálním vládním zástupcům, kde na základě vlastního rozhodnutí věříme, že je to nutné nebo se to přísluší v souvislosti s vyšetřováním podvodu, porušením duševního vlastnictví, pirátství nebo dalších nezákonných aktivit, či aktivit, které nás mohou vystavit právnímu riziku.

6. Kdo obdrží vaše informace?

 1. Kromě zákonem požadovaného odtajení, jak je vysvětleno v této Ochraně soukromí, můžeme vaše osobní informace poskytnout našim zaměstnancům, našim zástupcům a třetím stranám poskytujícím služby, kteří tyto informace využijí k poskytování služeb v souvislosti s vaší pozicí Uživatele některé z našich Stránek. Všichni příjemci vašich osobních údajů budou vázáni příslušnými zákony o ochraně dat, aby vaše osobní údaje udržely v tajnosti a chránily je stejným způsobem, jakým je musíme chránit my.

  Můžeme kombinovat vaše soukromé údaje shromážděné z vašeho používání Služby v souladu s touto Ochranou soukromí společně s dalšími informacemi, které od vás shromáždíme při používání dalších služeb od Skupiny, mimo jiné online pokerových webových stránek fungujících pod značkou „PokerStars“, „PokerStars Casino“ a „BetStars“, stejně jako všech produktů, které s nimi souvisí nebo se k nim vztahují, včetně mobilních služeb a služeb sociálních sítí. S těmito kombinovanými informacemi budeme zacházet a používat je za účely popsanými v těchto zásadách Ochrany soukromí.

7. Přímý marketing

 1. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom vám poskytli novinky, akce a další marketingové nabídky ze Skupiny. Se souhlasem můžeme také sdílet vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo s externími marketingovými partnery, aby vám mohli poskytovat další marketingové nabídky. S ohledem na vaše právo na soukromí jsme vám poskytli jednoduché možnosti, jejichž prostřednictvím se můžete odhlásit z odběru marketingových nabídek přes e-mail a telefon zasílaných námi, nebo našimi partnery a pobočkami. Kdykoliv můžete požádat, abyste již nedostávali takovéto nabídky, a to tím způsobem, že nám odešlete prázdnou zprávu se slovem „Remove“ v předmětu e-mailu na adresu oddělení Událostí. Pokud požadujete ukončení odběru marketingové komunikace ohledně těchto nabídek, odstraníme vaše údaje z našich seznamů marketingové distribuce a všech budoucích seznamů, které bychom mohli sdílet s našimi marketingovými partnery. Z marketingových nabídek odesílaných našimi partnery, kteří od nás obdrželi vaše kontaktní údaje ještě před zasláním vašeho požadavku na odstranění z těchto seznamů, se však budete muset odhlásit zvlášť.

8. Vaše práva ve vztahu k vašim informacím

 1. Máte právo vyžádat si od nás záznam osobních údajů, které o vás máme (v souladu s platnými zákony). To je známo pod pojmem žádost o přístup k údajům subjektu a v případě, že vaši totožnost ověříme k naší spokojenosti (například naší žádostí o to, abyste nám zaslali průkaz totožnosti nebo další informace), budeme mít čtyřicet (40) dnů na to, abychom vaší žádosti vyhověli. V určitých případech můžeme za vyřízení vaší žádosti o přístup k údajům subjektu vyžadovat malý poplatek, jehož výše bude v souladu s platnými zákony. Naším záměrem je udržovat informace o vaší osobě co nejpřesnější. Kdykoliv nám můžete napsat a požádat o kontrolu, změnu, úpravu či opravu svých údajů v souladu s vašimi právy podle Zákona o ochraně osobních informací z roku 2001 podle zákonů Malty (Data Protection Act 2001). V takovém případě budeme také požadovat prokázání vaší totožnosti. Pokud nás chcete kontaktovat v souvislosti s vašimi informacemi, zašlete prosím e-mail Zákaznické podpoře. Upozorňujeme, že pokud z jakéhokoliv důvodu uzavřeme váš účet Stars nebo to od nás budete požadovat vy, budou vaše osobní údaje uchovány po nezbytně nutnou dobu vyžadovanou předpisy proti praní špinavých peněz nebo jinými licenčními požadavky.

9. Cookies

 1. Cookies jsou textové řetězce informací, které se při návštěvě našich stránek stahují do vašeho osobního počítače, notebooku nebo mobilního zařízení (každé z nich je zde nazýváno „Zařízením“). Při každé další návštěvě jsou pak tyto cookies zasílány zpět původní webové stránce nebo jiné, která je rozlišuje.

  Cookies jsou velmi užitečné a mohou sloužit k mnoha různým účelům. Umožní vám například se efektivně pohybovat mezi stránkami, pamatovat si vaše přednostní nastavení a obecně zdokonalit váš uživatelský zážitek. Někdy se cookies používají, abychom se ujistili, že reklamy, které vidíte online jsou relevantní, a odpovídají vašim zájmům.

  Cookies používáme, abychom sledovali odkazování na naše webové stránky, abychom si zapamatovali vaše přednostní nastavení, aby naše webové stránky lépe reagovaly, a abychom mohli generovat anonymní statistická data, která nám pomáhají vylepšit uživatelský zážitek na našich webových stránkách. Prostřednictvím cookies také měříme účinnost našich reklamních kampaní, abychom mohli omezit dobu, po kterou se vám reklama zobrazuje, abychom si pamatovali, že jste stránku navštívili, a zobrazovali reklamy, které více odpovídají vašim zájmům.

  Podrobné informace o cookies a o tom, jak je využíváme na Stránkách, naleznete na stránce Zásady pro soubory cookies, kde rovněž popisujeme, jak je vypnout nebo jak kontrolovat, která cookies jsou na vašem Zařízení nastavena (podívejte se do příslušné části „Jak spravovat nastavení cookies“).

10. Kdo jsme?

 1. Jsme registrováni Commissioner of Data Protection podle Zákona o ochraně osobních informací Malty.

  REEL Spain PLC
  Villa Seminia
  8 Sir Temi Zammit Avenue
  Ta’ Xbiex, XBX 1011
  Malta

Ochrana soukromí REEL Spain PLC naposledy upravena: Listopad 2017